วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรและท่อระบายน้ำ หมู่ที่9 บ้านร่มไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่1 บ้านโคกเพร็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านโคกทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนตุลาคม 2566 สำหรับโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนตุลาคม 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง