วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทำนบดินชำรุดเสีย หมู่ที่4 บ้านโคกแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายชำรุดเสียหาย หมู่ที่8 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างเหมาขบวนแห่พร้อมเครื่องเซ่นไหว้และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการประณีแซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านคลองแผง หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง