วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาถางป่า ถากหญ้าริมถนนลาดยางสาย หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ - หมู่ที่ 4 บ้านโคกแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่4 บ้าโคกแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แหรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง