วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาพาหนะตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับบเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ค. 2567
จ้างโครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่7 บ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับบเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม แก่ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกบัลล์ลัง-หนองตะวัน หมู่ที่2 บ้านแสง์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง