วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านแสง์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 บ้านเจียงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 บ้านร่มไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุกีฬาตามโครการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 81-7221 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุกีฬาตามโครการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านแสง์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง