องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566


 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน และสมาชิกสภาร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านหลักปรัญชาเศรฐกิจพอเพียง   

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานและนำไปปฏิบัติได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการรักษาดิน บำรุงดิน

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของการเผาตอซังข้าว

2024-01-17
2024-01-15
2024-01-08
2023-12-06
2023-11-28
2023-10-24
2023-10-13
2023-10-12
2023-10-02
2023-08-30