วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำมัน2T จำนวน 3 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อม Switch Hub 5 port จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลวันที่12 สิงหาคม 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 7975 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ-2310 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กข 7975 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท 2618 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง