วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารวันซ้อมกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 นายพิทักษ์ธรรม อุ่นเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไปประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 นายชนันธร ศรีแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไปประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 นายนิพัทธ์ เจนขนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไปประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 นายวันนา พุทธจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำในหมู่บ้านมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข7975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง