องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
 


โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (กถล.) ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (กถล.) ประจำปี 2565

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  วันที่  13  กันยายน  2565

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าเป็นการเผาป่า การทิ้งขยะไม่เป็นที่ การบุกรุกป่า เป็นต้น

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกป้องกันสภาพแวดล้อม และเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และคุ้มค่า

3. เพื่อแนวทางในการปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวล้อม ระบบนิเวศให้คงอยู่สืบไป

4. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความตระหนักในการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ และมีการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์

5. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และโบราณสถาน

2022-09-30
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-15
2022-08-26
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-25
2022-07-18
2022-04-26